Umwelt@Ehrmann

Společnost Ehrmann vnímá svoje úsilí o zlepšení životního prostředí jako jeden dlouhý dynamický proces.

Důležitou roli zde také hraje integrovaný management idejí, díky kterému může každý zaměstnanec předkládat svoje návrhy, myšlenky a nápady k úsporám zdrojů a k tematice životního prostředí. Skupina odborníků tyto nápady pravidelně vyhodnocuje a realizuje vhodná opatření.

Ochrana přírody

Společnost Ehrmann SE se již mnoho let angažuje pro nadaci KulturLandschaft Günztal (odkaz na internetové stránky v německém jazyce), která se intenzivně zabývá ochranou přírody, ekologickým vzděláváním a ochranou krajiny v okolí sídla společnosti.

Společnost Ehrmann touto aktivitou podporuje například nákupy ploch, které po provedení rozsáhlé revitalizace přispívají k zachování biologické diverzity.

Originální hnědý skot z Allgäu

Společnost Ehrmann podporuje zachování originálního hnědého skotu z Allgäu, tradičního druhu skotu, kterému hrozí vyhynutí a který je úzce spojen s rozmachem regionu Allgäu v oblasti mlékárenství a výroby sýrů.

Cílem této podpory je zvýšení současného stavu skotu o počtu 600 kusů. 

www.guenztal.de (odkaz na internetové stránky v německém jazyce)

Energie

Od roku 2013 mají všechny německé provozovny společnosti Ehrmann AG certifikaci podle normy ČSN ISO EN 50001. To znamená zavedení a udržování systému managementu hospodaření s energií.

Pro optimalizaci spotřeby energií a snižování produkce odpadů bylo správní radou stanoveno používání ekologických technologií s efektivní spotřebou energií podle aktuálního stavu technického pokroku pro zmírnění škodlivých dopadů na životní prostředí. Tato optimalizace, která platí i pro firemní politiku, se odráží v mnoha plánovaných a částečně i v již realizovaných opatřeních.

Z toho důvodu byla například v provozovně Oberschönegg v roce 2014 zprovozněna bloková tepelná elektrárna, která je tvořena dvěma bloky po 1 100 kW.

V následujících letech má tento vlastní zdroj dodávat cca 70 % roční spotřeby elektrické energie. V kombinaci propojení elektrické energie, tepla a chladu nedojde k pouhé úspoře primární spotřeby energie, ale také k 50% snížení emisí CO2. Další projekty na úsporu zdrojů jsou momentálně ve fázi přípravy.